AWARE

Binnen het AWARE project (AfvalWAteR Evides) wordt gezocht naar verbeteringen voor bestaande en nieuwe afvalwaterzuiveringen van Evides Industriewater, om met een lage milieu-impact schonere effluenten te kunnen maken.

Neem contact met ons op

Innovatieve technieken voor duurzame waterzuivering van vervuild water

Het is voor de continuïteit van de bedrijfsprocessen van groot belang dat vervuild water vanuit de industrie op een doelmatige manier wordt gezuiverd, voordat het wordt geloosd. Door innovatieve technieken te gebruiken kan dit op een steeds duurzamere manier gebeuren.  

Wat is het probleem

In het AWARE project wordt onderzoek gedaan naar de waterzuivering van de toekomst. Er worden steeds strengere eisen gesteld aan de kwaliteit van gezuiverd afvalwater (effluent). Daarnaast heeft de waterzuivering impact op het milieu door uitstoot van gassen (emissies), energie- en chemicaliënverbruik en verwerking van zuiveringsslib. Om in de toekomst nog steeds doelmatig en met minimale milieu-impact afvalwater te kunnen zuiveren en slib te kunnen verwerken voor huidige en nieuwe klanten, zijn innovatieve technieken nodig. 

Onderzoek

Om schonere effluenten te kunnen maken in een waterzuivering met minder milieu-impact, worden diverse innovatieve technieken onderzocht. Hierbij kan gedacht worden aan nabehandeling van effluent en de inzet van sensoren.

Het AWARE onderzoek is ingedeeld in 4 thema’s:

  1. Influent in control – meer grip op kwaliteit en variatie van binnenkomende afvalwaters  
  2. Schonere effluenten – inventarisatie en reductie van diverse stoffen uit effluent, zoals plastics en zeer zorgwekkende stoffen en inzet van AI software voor verbeterde effluentkwaliteit
  3. Slibverwerking – ontwikkeling van een slibstrategie en diverse slibverwerkingsmethoden (o.a. verbetering slibgisting)
  4. Emissies/circulariteit – inventarisatie en reductie van emissies van de EIW afvalwaterzuiveringen

Resultaten

Het project is net begonnen. In de komende maanden worden de eerste resultaten verwacht.