Disclaimer en privacy

Disclaimer: door deze website te bezoeken en/of de aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten op deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van de producten en diensten.

Disclaimer en Privacy

Disclaimer: de website van Evides N.V. en van haar dochterondernemingen is met zorg samengesteld. Evides N.V. streeft ernaar de daarin opgenomen informatie zo volledig en actueel mogelijk aan te bieden. Er wordt echter geen garantie gegeven omtrent de volledigheid of juistheid van de informatie die in de website of de daarin opgenomen verwijzingen of hyperlinks is vermeld. Evenmin wordt garantie gegeven voor het foutloos functioneren van de website. Evides N.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, in welke vorm ook, tengevolge van of in verband met het gebruik van de website of de daarin opgenomen of daarmee verkregen informatie. Aan de gegevens die in deze website zijn weergegeven kunnen geen rechten worden ontleend.

Privacy
Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers van de website worden zorgvuldig behandeld en verwerkt. Daarbij houdt Evides N.V. zich, voor zo ver nodig, aan de daaromtrent geldende wettelijke regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Evides N.V. behoudt zich het recht voor wijzigingen in deze Privacy-bepaling aan te brengen.

Privacy statement Evides Industriewater

1.1. Introductie
Dit privacy statement is van toepassing op alle gegevens die Evides Industriewater B.V. verzamelt en verwerkt via www.evidesindustriewater.nl (hierna: de “Website”).

Evides Industriewater B.V. respecteert de privacy van alle bezoekers aan onze Website. Wij verzamelen uitsluitend persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het tonen van onze Website en de daarop aangeboden diensten. Daarnaast bieden wij een aantal diensten aan waarvoor het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is, zoals een contactformulier, een mogelijkheid tot inschrijving voor onze nieuwsbrief en de mogelijkheid tot het downloaden van documenten.

Via onze Website verzamelde persoonsgegevens worden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerkt. Door middel van dit Privacy Statement informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens door Evides Industriewater B.V. via onze Website. Neem voor vragen gerust contact op via hieronder vermelde contactgegevens.

1.2. Cookies
Onze Website maakt gebruik van cookies. Persoonsgegevens die door middel van de cookies op onze Website zijn verzameld worden alleen gebruikt voor technische en analytische doeleinden. Voor meer informatie over het gebruik van cookies, zie onze cookie statement onderaan dit Privacy Statement.

1.3. Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?
Evides Industriewater B.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Onze contactgegevens zijn:

Evides Industriewater B.V.
Postbus 3063 NH Rotterdam, Nederland
Tel: 010-293 0000
E-mail: industriewater@evides.nl

1.4. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Evides Industriewater B.V. verzamelt uitsluitend persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld via het contactformulier op deze Website, wanneer u zich aanmeldt voor onze zakelijke nieuwsbrief, wanneer u een factsheet of whitepaper downloadt of wanneer u gebruik maakt van onze diensten. In deze gevallen verwerkt Evides Industriewater B.V. uitsluitend de volgende gegevens:

• Persoonlijke details (naam, zakelijk adres, zakelijk e-mailadres, zakelijk telefoonnummer, functie, geslacht);
• Bedrijfsgegevens (adres, KvK-nummer, btw-nummer, rekeningnummer);
• Gegevens over uw bestelling (status van uw bestelling, prijs van uw bestelling);
• Marketingsvoorkeuren (of u aangegeven heeft geen marketing te willen ontvangen);
• Uw surfgedrag op onze Website;
• Persoonsgegevens die u verstrekt door middel van communicatie met ons;

We ontvangen persoonsgegevens zowel direct van u als van externe partijen:

Persoonsgegevens die we direct van u ontvangen:

• Persoonsgegevens die we ontvangen wanneer u gebruik maakt van onze zakelijke dienstverlening of producten
• Persoonsgegevens die we ontvangen als u onze Website bezoekt
• Uw surfgedrag op onze Website
• Persoonsgegevens die u verstrekt door middel van communicatie met ons

Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt over anderen:

• Het is mogelijk dat u persoonsgegevens over anderen deelt met ons. Bijvoorbeeld adresgegevens, contactgegevens of andere gegevens. We willen benadrukken dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om na te gaan of de personen van wie u persoonsgegevens deelt het eens zijn met de door u verstrekte persoonsgegevens over hen.

Persoonsgegevens die wij ontvangen van externe partijen:

• Voor zover dit is toegestaan bij de wet is het mogelijk dat wij (aanvullende) persoonsgegevens ontvangen van externe organisaties

1.5. Voor welke doeleinden verwerken we uw persoonsgegevens?
De persoonsgegevens die wij via onze Website verzamelen worden uitsluitend gebruikt voor de specifieke doelen waarvoor zij zijn verstrekt. We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

• Het leveren van de zakelijke nieuwsbrief wanneer u zich daarvoor hebt aangemeld;
• Wanneer u gebruik heeft gemaakt van ons contactformulier zullen wij uw persoonsgegevens alleen gebruiken om contact met op te nemen of vragen te beantwoorden;
• Wanneer u persoonsgegevens verstrekt voor het downloaden van documenten kunnen deze gegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen over het gevraagde document en diensten van Evides Industriewater B.V.;
• Wanneer er sprake is van een (zakelijke) overeenkomst met Evides Industriewater B.V. zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor het leveren van onze zakelijke dienstverlening en producten, voor facturatie en om contact met u op te nemen. Ook kunnen deze persoonsgegevens worden gebruikt om in de toekomst contact met u op te nemen over onze producten of diensten.

1.6. Op welke grond wordt de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd?
Iedere verwerking van persoonsgegevens moet worden gebaseerd op een rechtvaardigingsgrond. Wij verwerken persoonsgegevens op grond van de volgende rechtvaardigingsgronden:

• Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
• Een gerechtvaardigd belang
• Uw toestemming

Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met Evides Industriewater B.V.
We gebruiken uw persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met Evides Industriewater B.V. Zonder deze persoonsgegevens is het niet mogelijk om te voldoen aan onze verplichtingen die volgen uit de overeenkomst. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk onze diensten of producten te leveren zonder uw zakelijke contactgegevens.

Gerechtvaardigd belang
We gebruiken uw gegevens op grond van onze gerechtvaardigde belangen, zoals:
• Het belang van Evides Industriewater B.V. om een duurzame relatie met u te behouden en u producten en diensten aan te bieden
• Het belang van Evides Industriewater B.V. om de effectiviteit van onze diensten te verbeteren door middel van statistische analyse

We hebben een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken. De verwerking van persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang heeft naar onze mening geen, of slechts een beperkte, impact op uw privacy. Bent u het niet eens met de verwerking van uw gegevens op grond van ons gerechtvaardigde belang? Dan kunt u hier altijd bezwaar tegen maken bij ons, wij staken dan de verwerking.

Toestemming
In sommige gevallen verwerken we uw persoonsgegevens op grond van uw toestemming. Hierbij dient te worden opgemerkt dat u uw toestemming altijd kunt intrekken.

1.7. Worden mijn gegevens verstrekt aan derden?
In overeenstemming met dit Privacy Statement en in zover dat bij de wet is toegestaan, kan Evides Industriewater B.V. gebruik maken van derden voor het verlenen van haar diensten. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van betreffende diensten uw persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker voor Evides Industriewater B.V. en heeft Evides Industriewater B.V. de vereiste technische en organisatorische maatregelen genomen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

Wij maken gebruik van de volgende derden-dienstverleners:
• Voor het vastleggen van uw gegevens in ons CRM-systeem maken wij gebruik van Microsoft Dynamics.
• Voor het versturen van nieuwsbrieven maken wij gebruik van Mailchimp

1.8. Worden uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie of Europese Economische Ruimte gestuurd?
Evides verwerkt persoonsgegevens in principe alleen binnen de Europese Economische Ruimte.

Voor zover persoonsgegevens in uitzonderlijke gevallen worden verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte, bijvoorbeeld in het geval wij gebruik maken van diensten van derde partijen die persoonsgegevens opslaan in landen buiten de Europese Economische Ruimte of worden doorgegeven aan onze groepsmaatschappij in het Verenigd Koninkrijk, doen we dat alleen als dat is toegestaan op basis van de toepasselijke privacyregels, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kunt contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring als u aanvullende informatie wenst over de maatregelen die wij in een concreet uitzonderlijk geval hebben genomen om de doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte in overeenstemming te laten zijn met toepasselijke privacyregels.

1.9. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?
Uw persoonsgegevens worden verwijderd of anoniem gemaakt wanneer deze persoonsgegevens niet langer meer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden die in dit privacy statement zijn genoemd.

Wanneer u of uw organisatie gebruik maakt van onze diensten of producten worden uw gegevens bewaard zo lang zij noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten of producten of voor zo lang wij een dienst-relatie met u hebben. Na afloop van deze dienstrelatie worden uw persoonsgegevens verwijderd.

Wanneer u uw persoonsgegevens heeft verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden uw persoonsgegevens bewaard voor zolang u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief zullen uw persoonsgegevens worden vernietigd.

Wanneer uw persoonsgegevens via het contactformulier zijn ontvangen zullen wij deze bewaren voor zolang deze nodig zijn voor de uitvoering van de dienst of voor zolang wij een dienst-relatie met u hebben.

1.10. Worden mijn persoonsgegevens door Evides Industriewater B.V. beveiligd?
Evides Industriewater B.V. hecht veel waarde aan uw privacy. Wij nemen daarom beveiligingsmaatregelen om diefstal, verlies of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij werken onder meer met beveiligde verbindingen en waar nodig met versleutelde communicatie. Daarnaast nemen wij maatregelen met betrekking tot fysieke en logische toegangsbeveiliging.

1.11. Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die Evides Industriewater B.V. verwerkt?
Op elk gewenst moment kunt u een verzoek indienen om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te wissen. Daarnaast heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken en het recht om in verzet te komen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze rechten staan bekend als de rechten van de betrokkenen. Om een beroep te doen op bovenstaande rechten kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar sales@evides.nl. Wij kunnen u vragen om zich te legitimeren, zodat wij zeker weten dat we geen persoonsgegevens verstrekken aan de verkeerde personen.

1.12. Kunt u uw toestemming intrekken?
Wanneer u eenmaal toestemming heeft gegeven, kunt u deze toestemming altijd intrekken. We willen u erop wijzen dat de intrekking van uw toestemming geen terugwerkende kracht heeft.

1.13. Kunt u een klacht indienen?
U kunt een klacht indienen bij Evides Industriewater B.V. met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarnaast kunt u eventueel ook een klacht indienen bij de Nederlandse toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens.

1.14. Bent u verplicht om uw persoonsgegevens te delen met Evides Industriewater B.V.?
In sommige gevallen is de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk. Bijvoorbeeld wanneer we u een dienst willen aanbieden of we een overeenkomst moeten nakomen. Als u de noodzakelijke informatie niet invult, zijn wij niet in staat om onze dienst aan u te leveren.

1.15. Maakt Evides Industriewater B.V. gebruik van profileringstechnieken?
Evides Industriewater B.V. maakt geen gebruik van profileringstechnieken of een andere vorm van geautomatiseerde besluitvorming.

1.16. Wanneer is dit privacy statement voor het laatst aangepast?
Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.

COOKIE STATEMENT

In dit document willen wij u informeren over het gebruik van cookies op de Website van Evides Industriewater B.V. Het betreft meer specifiek het gebruik van cookies op het domein www.evidesindustriewater.nl (hierna: de “Website”).

Evides Industriewater B.V. gebruikt cookies (of vergelijkbare technieken zoals pixels en javascript (hierna: “cookies”)) om haar Website te optimaliseren en gegevensverkeer te analyseren.

Wilt u meer weten over cookies, de manier waarop wij ze gebruiken en hoe u ze moet verwijderen? Lees dan dit Cookie Statement.

Heeft u meer vragen over het gebruik van cookies door Evides Industriewater B.V.? Neem dan met ons op via onderstaande contactgegevens:

Evides Industriewater B.V.
Postbus 3063 NH Rotterdam, Nederland
Tel: 010-293 0000
Mail: sales@evides.nl

Wat zijn cookies en vergelijkebare technieken?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer (of mobiele apparaat) of in uw browser worden geplaatst wanneer u onze Website bezoekt. Cookies kunnen bijvoorbeeld uw taalvoorkeuren en e-mailadres onthouden. Evides Industriewater B.V. gebruikt meerdere cookies. Hieronder leest u meer over hoe Evides Industriewater B.V. cookies gebruikt.

Naast cookies gebruiken we andere technologieën die vergelijkbaar zijn met cookies, Zoals pixels en JavaScript. Pixels kunnen worden gebruikt om uw IP-adres, bezoektijd en het type apparaat te identificeren. Zodat, als u onze Website bezoekt via een mobiel apparaat, de Website dienovereenkomstig kan worden aangepast. Op dezelfde manier kunnen deze technieken worden gebruikt om het verkeer op onze Website te analyseren om te bekijken welke delen het meest interessant zijn voor onze lezers of om te analyseren of er gebreken zijn in de functionaliteit van de Website.

Voor meer informatie over cookies, ga naar www.allaboutcookies.org.

2.1. Hoe gebruiken wij cookies?
Evides Industriewater B.V. plaatst cookies voor de volgende doeleinden:

 1. Functionele cookies:
  Deze vorm van cookies zijn essentieel voor een goed technisch functioneren van de Website. Functionele cookies worden ook gebruikt om websitefunctionaliteiten te bieden, zoals de mogelijkheid om een taalvoorkeur in te stellen.
 2. Analytische cookies:
  Deze technologieën worden gebruikt om onze diensten te optimaliseren. Bijvoorbeeld om de bruikbaarheid van onze Website te optimaliseren, om de Website gebruikersvriendelijker te maken en om te analyseren hoe u onze Website gebruikt.

Evides Industriewater B.V. plaatst technische en functionele cookies uitsluitend voor analytische doeleinden. Om deze cookies te plaatsen, is uw toestemming niet vereist omdat de impact van deze cookies op uw privacy beperkt is. Evides Industriewater B.V. gebruikt gepseudonimiseerde statistieken over u. De volgende gegevens zijn verwerkt over uw bezoek aan de Website:

 • Uw IP-adres;
 • Technische kenmerken van uw browser (zoals Google Chrome, Safari, IE or Firefox) en de resolutie van uw scherm;
 • Welke website u bezocht heeft voordat u de Website van Evides Industriewater B.V. bezocht;
 • Waar en voor hoe lang u de Website heeft bezocht;
 • Welke functionaliteiten van de Website u heeft gebruikt;
 • Welke delen van de Website u heeft bezocht.

Hieronder vindt u gedetailleerde informatie over alle cookies en vergelijkbare technieken die worden gebruikt op de Website.


2.2. Het recht om toestemming in te trekken
De eenvoudigste manier om cookies te verwijderen, is via de instellingen van uw browser. Als u geen cookies op uw apparaat of in uw browser meer wilt hebben, dan dient u uw browserinstellingen te wijzigen. Houd er rekening mee dat dit uw online ervaringen kan beïnvloeden.

2.3. Datum van laatste wijziging
Dit cookie statement is voor het laatst gewijzigd 30 mei 2018.