DeltaPORT Donatiefonds

Het DeltaPORT Donatiefonds is het ‘burenfonds' van het Rotterdamse haven en industriecomplex. Met het fonds tonen bedrijven en het Havenbedrijf Rotterdam hun maatschappelijke betrokkenheid.

Burenfonds

Het fonds verstrekt geldelijke bijdragen aan instellingen zonder winstoogmerk. Deze instellingen dienen actief te zijn op het gebied van welzijn, cultuur, sport en recreatie. En dat in de directe omgeving van het Rotterdamse haven en industriegebied. Donaties kunnen worden aangevraagd via de website van het fonds (www.deltaportdonatiefonds.nl).


Het fonds heeft in alle gemeenten en Rotterdamse gebiedscommissies in haar werkingsgebied adviescommissies die:

  • zelfstandig aanvragen kunnen beoordelen
  • donaties kunnen toekennen voor plaatselijke initiatieven. 

Aanvragen voor donaties voor bovenlokale/regionale projecten worden door het bestuur beoordeeld. Tevens wordt drie keer per jaar voor een regionaal project in het gebied een extra fors bedrag toegekend.