Duurzaamheid - doelen, huidige impact en aanpak

De visie van Evides op het gebied van duurzaamheid is “Duurzaam waarde creëren”. Dat wil zeggen dat circulariteit en klimaatneutraliteit onze vertrekpunten zijn bij het realiseren van wateroplossingen. Evides Industriewater heeft haar duurzaamheidsbeleid verder uitgewerkt in het programma Water Without Waste waarin we onze milieu-footprint zo laag mogelijk willen maken. Aspecten daarbij zijn de CO2-footprint van onze eigen activiteiten en in de keten, behoud van biodiversiteit, voorkomen van vervuiling en voorkomen van uitputting van waterbronnen.

Doelen, huidige impact en aanpak

Doelstellingen

Doelstelling Klimaatneutraal: Uitstoot broeikasgassen zoveel mogelijk reduceren en vervolgens compenseren.

 • scope 1: eigen uitstoot, gerealiseerd in 2025;
 • scope 2: energie gerelateerde uitstoot gerealiseerd in 2025;
 • scope 3: impact van ingekochte goederen en diensten gerealiseerd in 2035.


Doelstelling Energieneutraliteit: Evenveel energie opwekken als gebruiken.

Dat doen we door in eerste instantie zo veel mogelijk de uitstoot te reduceren, zelf energie op te wekken en daarna pas de resterende footprint te compenseren.

 • Energiebesparing in eigen processen;
 • Energie opwekken voor eigen gebruik op eigen locaties;
 • Compenseren met GvO’s voor de energie die we niet zelf kunnen opwekken.


CO2-footprint 2021

In onderstaand figuur is de CO2-footprint van Evides Industriewater weergegeven. De scope 1 (eigen uitstoot) en de energie-gerelateerde scope 2 footprint zijn relatief laag t.o.v. de indirecte scope 3 footprint. Daarom is het van belang om met onze ketenpartners te kijken hoe we dit deel van de footprint gaan verlagen.


Roadmap

De stappen die we gaan zetten om de CO2-footprint te verlagen zijn als volgt:

 • scope 1: Reduceren eigen uitstoot, gerealiseerd in 2025
  • Vergroten gebruik van Duurzame Alternatieve Chemie (DACH)
  • Inventariseren en reduceren emissies awzi’s
  • Uitvoeren en opvolgen energiescans, gericht op energie-efficiency
 • scope 2: Reduceren energie gerelateerde uitstoot gerealiseerd in 2025
  • Programma EEN, Evides Energie Neutraal, opwekken energie met zonneparken
  • Zon op dak: Op EIW locaties zonnepanelen op daken realiseren
  • GvO’s inkopen voor niet groen opgewekte energie
 • scope 3: Reduceren impact inkoop goederen en diensten in 2035
  • Uitvoeren beleid Duurzaam inkopen


Evides Industriewater streeft naar reductie haar CO2-footprint door brongerichte maatregelen zoals energiebesparing en energieopwekking op eigen terreinen. Het resterende deel van scope 1 en 2 (eigen emissies en energie-gerelateerde emissies) gaat Evides Industriewater vanaf 2025 compenseren met certificaten. Het restant van scope 3 (de impact van ingekochte goederen en diensten) wordt vanaf 2035 gecompenseerd door certificaten en zal ook verder afnemen omdat ook ketenpartners hun producten en diensten verduurzamen.