Duurzame alternatieven voor proceswater

interreg_Vlaanderen-Nederland_NL_Fund_RGB

Bedrijfsleven, overheden en kennisinstituten doen onderzoek naar sluiten waterketen
Een grensoverschrijdend kennisconsortium onderzoekt de komende drie jaar nieuwe technologie om proceswaterzuiveringen te verbeteren. De betrokken organisaties, waaronder Evides Industriewater, zetten zich in om de watervoorziening van grote industriële verbruikers verder te verduurzamen en toekomstbestendig te maken. Ook de Universiteit Gent en de industriële waterverbruikers BASF, Dow en Yara doen mee.

Begin dit jaar zijn elf organisaties uit Nederland en Vlaanderen gestart met ‘IMPROVED’: Integrale Mobiele PROceswatervoorziening Voor een Economische Delta. Het project heeft tot doel om te onderzoeken welke waterbronnen inzetbaar zijn voor de bereiding van proces- en ultrapuur water. Dit is belangrijk omdat vaak zoet oppervlaktewater wordt benut dat zeker in Zeeland een schaarse grondstof is. Professor Arne Verliefde van de Universiteit Gent kan er veel over vertellen: “De Zeeuwse Delta, die loopt van Gent tot aan de haven van Terneuzen, is een verziltend gebied. De zee dringt ver het land binnen. Daarnaast is er in het verleden relatief veel zoet water opgepompt voor lokale doeleinden. Om hier minder gebruik van te hoeven maken, bestuderen we binnen IMPROVED of we andere watersoorten zoals brak oppervlaktewater en huishoudelijk en industrieel afvalwater kunnen opwerken tot proceswater en daarmee de waterkringloop kunnen sluiten.” Een geslaagd voorbeeld van dit laatste is De Drie Ambachten, waar waterschap, Evides en bedrijfsleven de handen ineen hebben geslagen en van gezuiverd afvalwater proceswater maken.

Foto Improved - slider

Kennisbundeling
In het kader van het onderzoek maken de partners gebruik van een mobiele proceswaterunit. Hiermee testen zij de invloed van de verschillende watersoorten op het productieproces bij industriële waterverbruikers, zoals DOW, Yara en BASF. Dit betekent dat zowel waterzuivering als invloed van proceswaterkwaliteit op bijvoorbeeld koeltorens, boilers en stoomkrakers gesimuleerd kan worden. De mobiele installatie wordt in 2016 gebouwd om in de jaren erna op diverse locaties in te kunnen zetten. Het volledige onderzoekstraject neemt drie jaar in beslag. IMPROVED is een grensoverschrijdend initiatief waarin bedrijfsleven en kennisinstituten nauw met elkaar samenwerken. Professor Verliefde vindt dit publiek-private partnership erg belangrijk: “Bedrijven kunnen in een economische setting onmogelijk alle benodigde kennis zelf in huis hebben. Samenwerken is dus nodig, en dat doen bedrijven het liefst met partners die ze vertrouwen. Kennisinstituten profiteren hiervan doordat ze eerlijke feedback krijgen op door hen ontwikkelde technologie. Wat kan wel en wat niet? Praktijk en theorie komen bij elkaar en zorgen voor een snellere doorstroom van technische innovatie.”

Belang regio
Yara is een van de Zeeuwse bedrijven die deelnemen aan IMPROVED. Gijsbrecht Gunter, Manager Externe Relaties & Communicatie legt uit waarom het project Yara zo aanspreekt: “Voldoende zoet water is een internationale uitdaging waar we ons actief voor willen inzetten. Het vormt een van de strategische pijlers onder de visie en missie van ons bedrijf dat wereldwijd marktleider is op het gebied van kunstmest en stikstofhoudende industriële chemicaliën. De landbouw benut momenteel 70% van het beschikbare zoetwater voor de productie van voedsel. Yara werkt aan oplossingen om de waterfootprint van gewassen te verbeteren. Daarnaast streven we voor onze eigen productieprocessen naar verbetering van de waterbalans. Nieuwe technologie kan daarbij helpen.” Het Noorse Yara is graag bereid te investeren in goede duurzame projecten met een praktische invulling. Daarbij houdt het bedrijf het belang voor de regio nauwgezet in het oog. “We zijn van mening dat het voor Zeeland cruciaal is om met de bestaande procesindustrie de transitie te maken naar een duurzame toekomst. Bedrijven hebben zich uitgesproken om dit gezamenlijk met alle stakeholders te realiseren. Wanneer Zeeland en de buurtregio’s hieraan samen concreet handen en voeten weten te geven, ben ik ervan overtuigd dat de procesindustrie nu en in de toekomst bestaansrecht heeft in dit gebied en bijdraagt aan het maatschappelijk welzijn.”

Beter inzicht in waterbehandeling
IMPROVED draagt bij aan een meer duurzame behandeling van water, een schaarse grondstof. Voor BASF, naast Yara en de Universiteit Gent een van de partners van IMPROVED, is efficiënt gebruik van water een van de speerpunten in het duurzaamheidsbeleid. Drie vragen hierover aan Steven Meul, Process Manager Central Tankfarm & Utilities bij BASF Antwerpen N.V.

Waarom doet BASF hieraan mee?
Bij BASF is duurzaam ondernemen erg belangrijk. Dat vertaalt zich in producten en oplossingen die bijdragen tot een meer duurzame toekomst, maar evengoed in de manier waarop we produceren. Een efficiënt gebruik van water is vandaag al een van de speerpunten in ons duurzaamheidsbeleid. BASF gebruikt water zuinig en efficiënt en zet het juiste water in voor de juiste toepassing. Maar we streven steeds naar beter. Daarom werken we graag mee in dit project waarin we de krachten kunnen bundelen om via innovatieve technologieën nog een stap verder te gaan.

Is dit project duurzaam en waar blijkt dat uit?
Uiteraard is het ecologische aspect van groot belang. Het project zal bijdragen tot een meer duurzame behandeling van water, een schaarse grondstof. Maar voor BASF gaat het ecologische hand in hand met sociale en economische aspecten. Dit project is ook duurzaam omdat bedrijven, kennisinstituten en overheden uit de regio de handen in elkaar slaan om te onderzoeken wat er nodig is om een nieuwe technologie ook in de praktijk inzetbaar te maken.

Welke uitkomst wordt verwacht en wanneer bent u tevreden?
Het project zal ons helpen om de optimale behandelingsstrategieën uit te tekenen om tot de juiste waterkwaliteiten voor onze toepassingen te komen. Daarbij hopen we ook de gelegenheid te hebben om bepaalde restwaterstromen te kunnen testen op hergebruik, zodat deze terug in onze productieprocessen ingezet kunnen worden. Bovendien kijken we uit naar de unieke, grensoverschrijdende samenwerking en ‘co-creatie’ met alle partijen in de waterketen. IMPROVED is voor ons geslaagd als de onderzoeksinfrastructuur bij BASF of bij de andere partners leidt tot betere inzichten in waterbehandeling in al zijn facetten.

Lees meer over IMPROVED.

Evides Industriewater, vindingrijk.