Bij anaerobe waterzuivering, voornamelijk toegepast voor de behandeling van hooggeconcentreerde, organische afvalwaterstromen, zetten bacteriën in afwezigheid van zuurstof organische stof in het water om naar biogas. Het methaan in dit biogas kan vervolgens als duurzame energiebron gebruikt worden voor elektriciteits- en warmteproductie.

Ook het winnen van grondstoffen, zoals fosfaat, uit afvalwater behoort tot de mogelijkheden. Bij Evides Industriewater vindt u de kennis en ervaring om deze duurzame processen ook optimaal voor u te laten werken. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een gesprek met één van onze accountmanagers.

Voorbeeldproject
NEREUS

Evides Industriewater ontwikkelt en test innovatieve technieken om kostbare grondstoffen decentraal terug te winnen. De komende jaren doen we dit onder de vlag van het Europese project NEREUS (Interreg  2 Zeeën programma).

NEREUS is een nieuw demonstratienetwerk voor terugwinning van water, energie en nutriënten in stedelijke context. NEREUS staat voor New Energy and Resources from Urban Sanitation. Nederlandse – waaronder Evides Industriewater – , Belgische, Franse en Engelse partners zijn hierbij betrokken.

RINEW wordt NEREUS

NEREUS wordt voor Evides de opvolger van onderzoeksproject RINEW. Met de opgedane kennis vanuit RINEW en een Interreg subsidie starten wij een vervolgonderzoek op stadsboerderij Uit Je Eigen Stad in Rotterdam-West en bij Delft  Blue Innovations in Den Hoorn. De focus van het onderzoek ligt – net als bij RINEW – op decentrale afvalwaterzuivering. In NEREUS willen we energie uit het afvalwater gaan terugwinnen en nieuwe technieken testen voor het terugwinnen van fosfaat, cellulose, stikstof en gietwater.

Samenwerking

In dit project werken we samen met Gemeente Rotterdam, Waterschap Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Logisticon, stadsboerderij Uit Je Eigen Stad en er wordt samenwerking gezocht met partijen in het MerweVierhaven gebied.

Dit project is gesubsidieerd door het Interreg 2 Zeeën-Programma 2014 – 2020, gecofinancieerd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Voorbeeldproject
RINEW: hergebruik van nutriënten, energie en water uit afvalwater

Uit afvalwater kunnen veel waardevolle grondstoffen terug worden gewonnen, zoals water, papiervezels en fosfaat. In de toekomst misschien ook wel zink en goud. In RINEW (Rotterdam Innovative Nutrients Energy and Watermanagement) onderzochten we hoe we op een innovatieve en duurzame manier nutriënten, energie en water afkomstig uit afvalwater kunnen hergebruiken. RINEW zette in op afvalwaterzuivering in stedelijk gebied waarbij de teruggewonnen grondstoffen zoveel mogelijk lokaal worden afgezet. RINEW is eind 2017 afgerond en gaat over in vervolgonderzoek NEREUS.

Rinew onderzoeksinstallatie Sigrid Scherrenberg

Resultaten RINEW

Het gezuiverde afvalwater wordt in de zomer en lente gebruikt voor het irrigeren van de stadstuinen bij Uit Je Eigen Stad. Hiervoor is een ‘Einde Afvalstatus’ verleend. Dit betekent dat is aangetoond dat het water geschikt is als gietwater. Ook cellulose (gebruikt WC-papier) biedt verschillende kansen voor hergebruik. Er is onderzocht of er met behulp van schimmels verpakkingsmateriaal gemaakt kan worden, er is ‘nieuw’ papier gemaakt en de enzymatische omzetting van cellulose tot glucose is onderzocht. Ook zijn er humuszuren teruggewonnen. Deze kunnen dienen als bodemverbeteraar in de landbouw. Voor het efficiënt terugwinnen van stikstof en fosfor zijn relatief hoge concentraties nodig, dit bleek binnen het onderzochte zuiveringsconcept minder haalbaar.

Samenwerken in de Waterketen

RINEW is gestart als een gezamenlijk onderzoeksproject van Hoogheemraadschap van Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard, waterschap Hollandse Delta, gemeente Rotterdam en Evides Waterbedrijf. RINEW is één van de voorbeeldprojecten binnen de Rotterdamse Samenwerking Afvalwaterketen (RoSA) .

 

Voorbeeldproject
Sustainable Airport Cities. Een unieke proef voor fosfaatwinning op Schiphol

Evides Industriewater werkt samen met Amsterdam Airport Schiphol, Vewin en KWR Watercycle Research aan een uniek project om fosfaat uit afvalwater te winnen: Sustainable Airport Cities. Fosfaat is een steeds schaarser wordende grondstof die gebruikt wordt bij de productie van voedsel. Het winnen van fosfaat uit afvalwater is niet alleen goed voor het milieu, maar bespaart ook kosten én creëert een unieke samenwerking tussen de watersector en de luchtvaartsector.

EIW Schiphol 67

Fosfaat: een onmisbare grondstof
Fosfaat is onmisbaar als belangrijke grondstof voor de voedselproductie voor de mens, plant en dier om te kunnen groeien. De voorraad wordt echter steeds kleiner door de groeiende wereldvoedselbehoefte. Ook wordt veel fosfaat verspild door overbemesting en door het niet benutten van fosfaat uit afvalwater. Europa heeft zelf geen fosfaatmijnen, maar is voor haar fosfaat afhankelijk van landen in bijvoorbeeld de Westelijke Sahara. Terugwinning en hergebruik van fosfaat is daarom voor Nederland en Europa van groot belang.

De watercyclus
De watercyclus op Schiphol is vergelijkbaar met die van een kleine stad. Deze locatie is daarmee een goede omgeving voor een pilot naar het duurzaam terugwinnen en hergebruiken van fosfaat. Door fosfaat uit het afvalwater te halen verbetert de waterkwaliteit op en rond het luchthaventerrein. Het zuiveringsproces wordt efficiënter en er zijn minder hulpstoffen zoals chemicaliën nodig.

Kunstmest
Het gewonnen fosfaat wordt in de omgeving van Schiphol afgezet bij bijvoorbeeld boeren. Zij kunnen het fosfaat gebruiken als kunstmest en tegelijkertijd het afzetproduct beoordelen. De resultaten hiervan vormen vervolgens input voor de onderzoekers om de technieken verder te verbeteren en te richten op de eindgebruiker. Hiermee wordt de economische haalbaarheid van deze methode verstevigd.

Stad van de toekomst
Het project Sustainable airport cities wil ook andere sectoren motiveren om elkaar te versterken in het verduurzamen van hun activiteiten. Dit door middel van het toepassen van innovatieve technologie uit de watersector. Als bijvoorbeeld ziekenhuizen, beheerders van drukbezochte openbare gebouwen en ook andere luchthavens en steden dit initiatief overnemen, is in de toekomst veel winst te verwachten.

Topsectoren
Sustainable Airport Cities is één van de eerste projecten die concreet van start gaat in het kader van het topsectorenbeleid van de overheid en is mede gefinancierd uit de toeslag voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) van het ministerie van Economische Zaken. Het ministerie heeft negen topsectoren in het leven geroepen om concrete voorstellen te doen om de concurrentiepositie van Nederland te versterken.

Evides Industriewater, vindingrijk.