Verbeter uw duurzame imago en verlaag kosten met het RE-USE programma van Evides Industriewater.

Waterhergebruik is steeds belangrijker voor de industrie, zowel hergebruik van deelstromen als van verzameld afvalwater. Beide kunnen opnieuw worden ingezet na grondige zuivering op diverse plaatsen in het productieproces. De voornaamste redenen om water opnieuw te gebruiken zijn het versterken van een duurzaam imago en kostenverlagingen, bijvoorbeeld door reductie van inkoop- en lozingskosten. Ook de terugwinning van product kan een goede reden zijn. Of hergebruik om een bestaande afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) te ontlasten, zodat er geen uitbreiding nodig is. Waterhergebruik biedt de mogelijkheid om de productiecapaciteit te vergroten zonder méér (grond)water te gebruiken of te onttrekken.

De voordelen van hergebruik van afvalwater zijn duidelijk: verlaging van de waterfootprint, kostenbesparing door verminderde inname van drinkwater, hergebruik van zoet effluent is veel goedkoper dan ontzouting van zeewater, levert milieuvoordelen op en reduceert het gebruik van zoet water. De waterketen kan zo daadwerkelijk gesloten worden.

Heeft u interesse in het RE-USE-programma van Evides Industriewater? Voor een vrijblijvend gesprek, mailt of belt u ons voor een afspraak: sales@evides.nl of + 31 (0) 10 – 293 51 72.

Effluent als proceswater
Effluent van afvalwaterzuiveringsinstallaties is feitelijk proceswater. De kwaliteit hiervan loopt weliswaar flink uiteen, maar in de meeste gevallen kan het prima gebruikt worden als industrie- of landbouwwater. Ook kan het dienen als bronmateriaal voor de opwerking tot kwalitatief hoogwaardig demiwater.

Membraantechnologie
Evides Industriewater heeft de afgelopen decennia veel ervaring opgedaan met de toepassing van membraantechnologie (MF, UF en RO). Met deze kennis zijn wij in staat om effectieve zuiveringsinstallaties te ontwerpen, bouwen en te bedrijven, die effluent uitstekend zuiveren en geschikt maken voor hergebruik. Het resultaat is betrouwbaar en kwalitatief goed proceswater.

Voordelen van hergebruik afvalwater
De voordelen van het hergebruik van afvalwater zijn duidelijk: hergebruik van zoet effluent is veel goedkoper dan ontzouting van zeewater, levert milieuvoordelen op en draagt in belangrijke mate bij aan de reductie van het gebruik van zoet water. De waterketen kan op deze manier daadwerkelijk gesloten worden.

Toepassingen van afvalwaterhergebruik
Bij Dow Benelux (Terneuzen) staat de grootste effluent-hergebruikinstallatie van Nederland, met een capaciteit van 600 m3 per uur. Een deel van het industriële afvalwater van Dow Benelux zuiveren we tot koeltorenwater. Voor Cargill produceren we uit gezuiverd afvalwater demiwater voor de productie van stoom en in Delft is een project opgezet om huishoudelijk afvalwater na zuivering te gebruiken als gietwater ten behoeve van de kassencomplexen in het Westland. Dit is onderdeel van het programma waterhergebruik.

Voorbeeldproject
Waterhergebruik Delft Blue Water: duurzaam zuiver water voor de ruimtelijke omgeving

Op de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Harnaschpolder (gemeente Midden-Delfland) werken verschillende organisaties samen aan een duurzaam alternatief voor de zoetwatervoorziening in Delfland. Onder de naam Delft Blue Water vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheden om op een duurzame manier zuiver water te produceren voor de omgeving (boezemwater en grondwater) en de glastuinbouw (gietwater).

Delft Blue Water (11)

Demonstratiehal
Op de AWZI Harnaschpolder is een demonstratiehal gebouwd waar maximaal 50 m3 effluent per uur kan worden ingenomen. In de demonstratiehal zijn twee onderzoekslijnen in bedrijf: een oppervlaktewaterlijn en gietwaterlijn.

Oppervlakte- en gietwaterlijn
De oppervlaktewaterlijn heeft als doel om stikstof, fosfaat en zwevende stof verregaand te verwijderen. Er wordt ook onderzoek gedaan naar de verwijdering van prioritaire stoffen. De gietwaterlijn is bedoeld om kosteneffectief en betrouwbaar gietwater te produceren dat voldoet aan de kwaliteitseisen gesteld aan Klasse 1 Gietwater.

Delft Blue Water omvat de volgende activiteiten:

  • Technologieonderzoek in DBW demonstratiehal.
  • Studie naar stikstof- en fosfaatterugwinning.
  • Flankerend wetenschappelijk onderzoek door TU Delft.
  • Vergelijkende tomatenteelttest met DBW gietwater.
  • Regiostudie naar inzetmogelijkheden van DBW oppervlaktewater.
  • Ontwikkeling business case.

Voorbeeldproject
Waterhergebruik Sloewarmte: een duurzaam Zeeuwse zeehaven

In de haven van Vlissingen werken vijf bedrijven samen om restwarmte opnieuw te benutten. De restwarmtekoppeling levert een flinke bijdrage aan een duurzame Zeeuwse zeehaven door besparingen op het energieverbruik en vermindering van CO2 uitstoot. Sloewarmte BV is een initiatief van Evides Industriewater, Zeeland Seaports en Martens Cleaning en heeft tot doel restwarmte afkomstig van Zeeland Refinery opnieuw te gebruiken. Afnemer Martens gebruikt de energie om afgewerkte olie te verwerken tot schone stookolie. Het naastgelegen COVRA zet de restwarmte in voor klimaatbeheersing.

Sloewarmte waterhergebruik
Warmtestroom
De warmte wordt op 130 graden afgevangen bij Zeeland Refinery waarna deze door middel van pijpleidingen wordt getransporteerd naar COVRA en naar Martens Cleaning, die de energie inzet om de ingezamelde afgewerkte olie (sludge) te verwerken tot schone bruikbare stookolie. COVRA gebruikt de warmtestroom voor klimaatbeheersing in de verwerkingsgebouwen en het kantoor. Daarna is het water afgekoeld tot 70 graden.

Minder CO2-uitstoot
Met Sloewarmte BV vermindert de CO2-uitstoot jaarlijks naar verwachting met 4.300 ton. Daarnaast levert de restwarmtekoppeling een energiebesparing op van circa 2,4 miljoen Nm³/j. Door deze besparing kunnen Martens en COVRA hun afname van fossiele brandstof fors verlagen.

Pijpleiding
Evides is verantwoordelijk voor de aanleg en beheer van de restwarmtekoppeling tussen de COVRA, Martens Cleaning en Zeeland Refinery. Met een 2,5 kilometer lange pijpleiding die deels onder de grond en deels boven de grond ligt, wordt warm water getransporteerd. Ook beheert Evides de pijpleidingen en de benodigde installaties en levert de warmtestroom met de juiste eindtemperatuur bij de eindafnemers.

Green Deal
Sloewarmte is onderdeel van de Green Deal die de provincie Zeeland en Zeeland Seaports in 2011 hebben gesloten met het Ministerie van Economische Zaken. Het project vergt een totale investering van 3 miljoen euro. De Rijksoverheid draagt 1,5 mlj euro bij, de provincie 0,2 mlj euro. Overige investeringen worden gedaan door Sloewarmte BV, Zeeland Refinery, Martens en COVRA.

Meer informatie: www.sloewarmte.nl

Evides Industriewater, vindingrijk.