Bij anaerobe waterzuivering, voornamelijk toegepast voor de behandeling van hooggeconcentreerde, organische afvalwaterstromen, zetten bacteriën in afwezigheid van zuurstof organische stof in het water om naar biogas. Het methaan in dit biogas kan vervolgens als duurzame energiebron gebruikt worden voor elektriciteits- en warmteproductie.

Ook het winnen van grondstoffen, zoals fosfaat, uit afvalwater behoort tot de mogelijkheden. Bij Evides Industriewater vindt u de kennis en ervaring om deze duurzame processen ook optimaal voor u te laten werken. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een gesprek met één van onze accountmanagers.

Voorbeeldproject
RINEW: hergebruik van nutriënten, energie en water uit afvalwater

Uit afvalwater kunnen veel waardevolle grondstoffen terug worden gewonnen, zoals water, papiervezels en fosfaat. In de toekomst misschien ook wel zink en goud. RINEW staat voor Rotterdam Innovative Nutrients Energy and Watermanagement en is een onderzoek naar het op een innovatieve en duurzame manier hergebruiken van nutriënten, energie en water afkomstig uit afvalwater. RINEW zet in op afvalwaterzuivering in stedelijk gebied waarbij de teruggewonnen grondstoffen zoveel mogelijk lokaal worden afgezet.

Rinew onderzoeksinstallatie Sigrid Scherrenberg

Samenwerken in de Waterketen

RINEW is gestart als een gezamenlijk onderzoeksproject van Hoogheemraadschap van Delfland, waterschap Hollandse Delta, gemeente Rotterdam en Evides Waterbedrijf. Inmiddels heeft ook Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) aangegeven deel te willen nemen aan RINEW. Ook wordt RINEW één van de voorbeeldprojecten binnen de Rotterdamse Samenwerking Afvalwaterketen (RoSA).

(her)Bruikbare resultaten
Om een water-, energie- en grondstoffenfabriek te realiseren is de eerste stap het indikken, ofwel onttrekken van water vanuit het ruwe rioolwater of uit grijs water. Dit wordt ook wel sewer mining of water mining genoemd. Het doel hiervan is tweeledig: een slibstroom produceren die goed kan worden vergist en een waterstroom produceren die eenvoudig tot hoogwaardige kwaliteit kan worden opgewerkt.

Keramische nanofiltratie
De techniek die mogelijk voor deze eerste scheiding kan worden gebruikt is keramische nanofiltratie. Als voorbehandeling – om verstoppingen van de nanofiltratie te voorkomen – wordt gebruik gemaakt van fijnzeven. Het materiaal dat met de fijnzeven wordt verzameld bevat veel papiervezels afkomstig van WC-papier. Dit kan ook weer geschikt worden gemaakt voor verschillende hergebruiktoepassingen.

Stabiele bedrijfsvoering
De uitdaging is om een stabiele bedrijfsvoering van de keramische nanofiltratie te bereiken, waarbij met name het beheersen van membraanvervuiling een belangrijk aspect is. Sinds maart 2015 draait de installatie stabiel. De vervuiling op de membranen lijkt goed te kunnen worden beheerst met een chemische reiniging.

De komende tijd richt het onderzoek zich op het optimaliseren van de keramische nanofiltratie (het verlagen van energie- en chemieverbruik en het verhogen van schoonwaterproductie), fosfaatterugwinning en een vergistingsstap voor de productie van biogas (energie).

Voorbeeldproject
Sustainable Airport Cities. Een unieke proef voor fosfaatwinning op Schiphol

Evides Industriewater werkt samen met Amsterdam Airport Schiphol, Vewin en KWR Watercycle Research aan een uniek project om fosfaat uit afvalwater te winnen: Sustainable Airport Cities. Fosfaat is een steeds schaarser wordende grondstof die gebruikt wordt bij de productie van voedsel. Het winnen van fosfaat uit afvalwater is niet alleen goed voor het milieu, maar bespaart ook kosten én creëert een unieke samenwerking tussen de watersector en de luchtvaartsector.

EIW Schiphol 67

Fosfaat: een onmisbare grondstof
Fosfaat is onmisbaar als belangrijke grondstof voor de voedselproductie voor de mens, plant en dier om te kunnen groeien. De voorraad wordt echter steeds kleiner door de groeiende wereldvoedselbehoefte. Ook wordt veel fosfaat verspild door overbemesting en door het niet benutten van fosfaat uit afvalwater. Europa heeft zelf geen fosfaatmijnen, maar is voor haar fosfaat afhankelijk van landen in bijvoorbeeld de Westelijke Sahara. Terugwinning en hergebruik van fosfaat is daarom voor Nederland en Europa van groot belang.

De watercyclus
De watercyclus op Schiphol is vergelijkbaar met die van een kleine stad. Deze locatie is daarmee een goede omgeving voor een pilot naar het duurzaam terugwinnen en hergebruiken van fosfaat. Door fosfaat uit het afvalwater te halen verbetert de waterkwaliteit op en rond het luchthaventerrein. Het zuiveringsproces wordt efficiënter en er zijn minder hulpstoffen zoals chemicaliën nodig.

Kunstmest
Het gewonnen fosfaat wordt in de omgeving van Schiphol afgezet bij bijvoorbeeld boeren. Zij kunnen het fosfaat gebruiken als kunstmest en tegelijkertijd het afzetproduct beoordelen. De resultaten hiervan vormen vervolgens input voor de onderzoekers om de technieken verder te verbeteren en te richten op de eindgebruiker. Hiermee wordt de economische haalbaarheid van deze methode verstevigd.

Stad van de toekomst
Het project Sustainable airport cities wil ook andere sectoren motiveren om elkaar te versterken in het verduurzamen van hun activiteiten. Dit door middel van het toepassen van innovatieve technologie uit de watersector. Als bijvoorbeeld ziekenhuizen, beheerders van drukbezochte openbare gebouwen en ook andere luchthavens en steden dit initiatief overnemen, is in de toekomst veel winst te verwachten.

Topsectoren
Sustainable Airport Cities is één van de eerste projecten die concreet van start gaat in het kader van het topsectorenbeleid van de overheid en is mede gefinancierd uit de toeslag voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) van het ministerie van Economische Zaken. Het ministerie heeft negen topsectoren in het leven geroepen om concrete voorstellen te doen om de concurrentiepositie van Nederland te versterken.

Evides Industriewater, vindingrijk.