We optimaliseren het energie-, chemie- en waterverbruik zodat onze industriële producten steeds minder belastend zijn voor het milieu. We zoeken continu naar mogelijkheden om onze CO2-voetdruk te verlagen, ook in de keten – met leveranciers en klanten. We onderzoeken mogelijkheden voor het optimaal benutten van energie uit water.

mvo

Verduurzaming van onze bedrijfsprocessen
Samen met Evides Waterbedrijf, waar we deel van uitmaken, werken we aan verdere verduurzaming van de bedrijfsvoering. Zo gebruiken we voor al onze zuiveringen 100% groene energie, opgewekt in Nederland en is het totale gasverbruik van Evides afgenomen door energiezuinig gedrag. Ook werken we actief aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Voor een steeds groter deel voeren we onze eigen productie uit zonder schadelijke bijdrage aan de klimaatverandering. We dringen onze indirecte uitstoot terug, onder andere door te kiezen voor duurzame leveranciers, bijvoorbeeld op het gebied van elektriciteit.

Meer weten over verduurzaming bij Evides? bekijk onze twee minuten film.

Onze bijdrage aan de circulaire economie
Enkele voorbeelden van hoe Evides Industriewater bijdraagt aan de circulaire economie.

Circulaire Economie-2

Anaerobe zuivering van industrieel afvalwater in Sloegebied
Evides Industriewater breidt de AWZI Sloe op het industrieterrein Vlissingen uit met een anaerobe voorzuivering. hiermee wordt onder anderen de groei van bedrijven, die actief zijn in de food-sector gefaciliteerd. Afvalwater wordt doelmatiger en efficiënter gezuiverd. Met de toegepaste technologie komt uit afvalwater energie vrij in de vorm van biogas, warmte en groene stroom.

Efficiënte waterbesparing bij Dow Terneuzen
Evides Industriewater werkt samen met Dow Benelux in Terneuzen aan een unieke pilot om de waterfootprint te reduceren door hergebruik. In dit Europese E4Water project worden drie waterstromen gezuiverd en opnieuw gebruikt voor bijvoorbeeld koeltoren-suppletiewater, landbouw of opgewerkt tot demiwater.

Sloewarmte benut restwarmte
In de haven van Vlissingen werken vijf bedrijven samen om restwarmte opnieuw te benutten. Evides Industriewater heeft samen met deze bedrijven de infrastructuur ontwikkeld. De restwarmtekoppeling levert een flinke bijdrage aan een duurzame Zeeuwse zeehaven. Naar verwachting zal de jaarlijkse CO2-uitstoot worden gereduceerd met 4.300 ton. Daarnaast levert de restwarmtekoppeling een energiebesparing op van circa 2,4 miljoen Nm³/j.

DeltaPort Donatiefonds
Om onze maatschappelijke betrokkenheid concreet handen en voeten te geven, zijn we donateur van het DeltaPORT Donatiefonds. Hiermee steunen we, als onderdeel van het haven- en industriële bedrijfsleven, instellingen zonder winstoogmerk die actief zijn op het gebied van cultuur, welzijn, sport en recreatie in de directe omgeving van het Rotterdamse haven- en industriegebied.

Evides Industriewater, vindingrijk.