Northwater ZAWZI: Expert in pekelwaterzuivering

Duurzame oplossing voor pekel afvalwater van kaasmakerijen

North Water Afvalwater B.V. (100% dochter van North Water B.V.) is eigenaar van en exploiteert sinds 2008 de Zout Afvalwater Zuiveringsinstallatie te Farmsum, kortweg ZAWZI genoemd. Een zuivering die biologisch het industriële afvalwater van de bedrijven op het Chemiepark in Delfzijl en de daar omheen liggende bedrijven collectief zuivert.

Het afvalwater van deze bedrijven tezamen is zout van samenstelling, met een chlorideconcentratie ongeveer gelijk aan dat van zeewater. Na behandeling – waarbij de verontreinigingen door de micro-organismen in het actieve slib zijn verwijderd – wordt het gezuiverde water (effluent) geloosd op zout oppervlaktewater en vloeit af naar de Waddenzee. Het in het afvalwater aanwezige zout wordt niet verwijderd, omdat dit voornamelijk natriumchloride is, ofwel keukenzout betreft, wat ook in de zee aanwezig is.

Het zuiveringsproces van pekelwater

Afvalwater zuiveren onder zoute omstandigheden en het lozen van het effluent op zout oppervlaktewater blijkt voor regionale bedrijven in Noord-Nederland ook uitkomst te bieden. Kaasproducenten bijvoorbeeld, plaatsen kazen tijdens de productie in baden met zout water; wel tien keer zouter dan zeewater.

Na verloop van tijd raakt dit zogenaamde pekelwater vervuild met kaasresiduen als fosfaat en organische componenten. De hoeveelheid pekel neemt als gevolg van een osmose-proces toe en zo ontstaat er een pekeloverschot. De pekel wordt gefilterd om met name kaas residuen te verwijderen. Door deze twee processen ontstaat een afvalwaterstroom.

Kaasmakerijen zijn doorgaans niet aan zee gelegen. Lokale biologische behandeling van dit afvalwater is weliswaar mogelijk, maar hierbij belandt het zout in het oppervlaktewater (rivier, meer of kanaal) in het binnenland, wat zoet water betreft en waarop dus lozen van zout water ongewenst is (verzilting).

Het afvoeren van pekelwater is een uitdaging

Sinds 2014 is gebleken dat de afvoer van dit pekelwater naar de ZAWZI doelmatiger is. Het afvalwater wordt dan namelijk gezuiverd van het fosfaat, de organische componenten, en stikstof, door biologie wat gewend is aan zoute omstandigheden. En het effluent wordt dus geloosd op zout oppervlaktewater.

De volumes van het pekelwater zijn relatief gering te noemen, en de meeste kaasmakerijen van Nederland liggen in het noorden van Nederland. Transportafstanden zijn relatief beperkt waarmee de ZAWZI prima omstandigheden biedt om dit pekelwater doelmatig te zuiveren. Sinds 2014 neemt dit aanbod ieder jaar toe.

Constante biologische zuivering: efficiëntie is duurzaam

North Water heeft in 2019 een buffertank gebouwd op de ZAWZI specifiek en alleen voor pekelwater. Hierin worden de vrachten pekelwater gelost en gecontroleerd gedoseerd aan de biologische zuivering. Zo kan er vrijwel altijd pekelwater aangevoerd worden en wanneer het aanbod groter is dan de verwerkingscapaciteit, dan vult de buffer zich. En bij weinig aanbod maar wel vraag van de biologie voor fosfaat, dan zal de buffertank leger worden. Bovenal wordt de lozingsnorm voor fosfaat in het effluent geborgd. Voor de bouw en realisatie waren afspraken met een kaasmakerij wel voorwaardelijk om het aanbod voor een groot deel te garanderen.

In de firma DOC Kaas B.V. vond North Water een goede partner om afspraken over levering en verwerking te maken! Voor DOC Kaas betekent dit dat zij haar pekel nu gegarandeerd af kan zetten om vervolgens op een verantwoorde en erkende manier te laten verwerken, waarmee de milieu-impact tot een minimum wordt beperkt.

Lees verder op de website van Northwater.

Evides Industriewater, vindingrijk.